Reglement van de website

§1 Algemene voorwaarden

Deze Regels zijn van toepassing op diensten die door de Beheerder worden geleverd via de website localo.com en alle subdomeinen, waaronder met name https://app.localo.com. Dit Reglement definieert derhalve de soorten, omvang en voorwaarden voor het verlenen van diensten via elektronische middelen door Localo Sp. z o.o. met statutaire zetel in Wrocław, Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, Polen, ingeschreven in het Ondernemersregister door de Arrondissementsrechtbank voor Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VIe Afdeling Handel van het Nationale Rechtbankregister onder nummer 0000880128 (hierna Localo genoemd). De Verordeningen zijn verordeningen in de zin van de Wet op het verlenen van diensten via elektronische middelen.

Definities:

 1. Dienst - de website die beschikbaar is op localo.com, evenals alle pagina's en subdomeinen daarvan, waaronder met name https://app.localo.com, allemaal beheerd door de Beheerder, via welke de Beheerder de in deze Gebruiksvoorwaarden gespecificeerde diensten levert;
 2. Beheerder - Localo Sp. z o.o. in Wrocław met statutaire zetel te: Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, maatschappelijk kapitaal: 5000 zł, NIP: 8971887866, REGON: 388000462, ingeschreven in het ondernemersregister van de Nationale rechtbank onder KRS-nummer: 0000880128;
 3. Localo - Localo Sp. z o.o. in Wrocław met statutaire zetel te: Pl. Solny 14/3, 50-062 Wrocław, maatschappelijk kapitaal: 5000 zł, NIP: 8971887866, REGON: 388000462, ingeschreven in het Ondernemersregister van de Nationale Rechtbank onder KRS-nummer: 0000880128;
 4. Gebruiker - een natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar of een persoon die meerderjarig is volgens de wet die van kracht is in de woonplaats van die persoon. Minderjarigen mogen de Website en de daarop aangeboden Diensten alleen gebruiken met toestemming en onder toezicht van volwassenen (wettelijke voogden), evenals een natuurlijke persoon die een bedrijf runt, een rechtspersoon of een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, die gebruik maakt van diensten die door de Beheerder elektronisch worden aangeboden;
 5. Aanmeldings- of Registratieformulier - een formulier dat beschikbaar is op de Website of op een externe website en dat wordt gebruikt om een Account aan te maken;
 6. Account - een verzameling middelen in het ICT-systeem van de beheerder, voorzien van een door de gebruiker verstrekte individuele naam (login/e-mail) en wachtwoord, waarin de gegevens van de gebruiker zijn opgeslagen;
 7. Overeenkomst - overeenkomst voor het verlenen van diensten door de Beheerder via de Dienst - gesloten tussen de Beheerder en de Gebruiker op basis van de Prijslijst, voor onbepaalde tijd, in overeenstemming met de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.
 8. Reglement - dit reglement, in overeenstemming met artikel 8 van de wet van 18 juli 2002 betreffende de verlening van diensten langs elektronische weg, d.w.z. van 6 februari 2020. (Staatsblad 2020, punt 344) - waarin de regels voor het gebruik van de website en de diensten worden vastgesteld;
 9. Aanvraag - een verzoek voor de analyse van een specifieke zin in een specifieke locatie en taal, ingediend door de Gebruiker via de Account.
 10. Elektronische dienst - het verrichten van een dienst zonder gelijktijdige aanwezigheid van de partijen (op afstand), door middel van de transmissie van gegevens op individueel verzoek van de afnemer van de dienst, verzonden en ontvangen door middel van apparatuur voor elektronische verwerking, met inbegrip van digitale compressie, en gegevensopslag, die geheel via een telecommunicatienetwerk in de zin van de Telecommunicatiewet wordt verzonden, ontvangen of uitgezonden.
 11. Overeenkomst - de koopovereenkomst die via de Website tussen de Gebruiker en Localo wordt gesloten voor de Diensten beschreven in artikel 3 hieronder, geleverd door Localo.
 12. Dienst of Diensten - de door Localo langs elektronische weg geleverde diensten zoals beschreven in § 3 - § 5 hieronder.
 13. Prijslijst - de huidige prijslijst voor een bepaald type abonnement die op de website van de Beheerder is geplaatst: https://localo.com/pricing, terwijl als de Gebruiker de tweede en volgende sleuf activeert:
  - meer dan 15 dagen voor het einde van de Factureringsperiode, betaalt u 100% van de abonnementsprijs voor die sleuf,
  - minder dan 15 dagen voor het einde van de Factureringsperiode en meer dan 7, betaalt u 66,6% van de abonnementsprijs voor die sleuf.
  - minder dan 7 dagen voor het einde van de Factureringsperiode, betaalt u 50% van de abonnementsprijs voor die sleuf.
 14. Factuurperiode - de periode waarvoor de Gebruiker vergoedingen betaalt voor de duur van het abonnement op de Dienst. De afrekenperiode is een maand, gerekend als 30 opeenvolgende kalenderdagen - in geval van een abonnement voor een periode van 1 maand en 12 maanden, gerekend als 365 opeenvolgende kalenderdagen - in geval van een abonnement voor een periode van een jaar. De abonnementskosten voor de diensten op de Website worden in rekening gebracht:
  - elke maand vooraf op de kalenderdag waarop het abonnement is ingegaan overeenkomstig de bepalingen hiervan in geval van een maandabonnement,
  - jaarlijks vooraf op de kalenderdag waarop het abonnement is ingegaan overeenkomstig de bepalingen hiervan in geval van een jaarabonnement.
 15. Slot - functionaliteit van de Dienst waarmee de Gebruiker één actief Google User bedrijfsprofiel kan toevoegen aan de Account die door de Gebruiker is aangemaakt als onderdeel van het aangeschafte abonnement.

§2 Gebruik van de dienst

 1. De Gebruiker is verplicht de Website te gebruiken in overeenstemming met dit Reglement, op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en met de regels van sociale coëxistentie en goede manieren.
 2. Alle handelingen van de Gebruiker moeten de persoonlijke rechten van derden respecteren.
 3. Bij het gebruik van de Dienst is de Gebruiker verplicht juiste en correcte gegevens te verstrekken en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
 4. Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden op de Dienst is verboden zonder voorafgaande toestemming van deze derden.
 5. De Gebruiker mag slechts één Account hebben. Voor het aanmaken van meerdere accounts is de uitdrukkelijke toestemming van de Beheerder vereist.
 6. Elke Gebruiker, evenals elke derde die toegang heeft tot de Dienst, dient zich te onthouden van het kopiëren, wijzigen, delen, verzenden of op enige andere wijze gebruiken van de inhoud en databases die op de Dienst beschikbaar zijn, buiten het kader van de beperkingen van fair use.
 7. Het wachtwoord waarmee de Gebruiker kan inloggen op de Website is privé en vertrouwelijk. Om de controle over de account te waarborgen, deze te beschermen en te voorkomen dat onbevoegden de account overnemen, mag de Gebruiker het wachtwoord of de details van de gekozen betaalmethode aan niemand bekendmaken.
 8. Elke uitwisseling van wachtwoorden tussen Gebruikers is verboden.
 9. Pogingen om malware (kwaadaardige software, waaronder bots, virussen, spyware, "wormen", enz.) in het systeem in te voeren, zijn verboden.
 10. Inhoud of activiteiten die op enigerlei wijze in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden of niet in overeenstemming zijn met het doel van de Service, kunnen worden gemeld via e-mail: support@localo.com.
 11. Om de Dienst te kunnen gebruiken, is een computer nodig met de volgende minimumvereisten: single Core 3.0GHZ processor, 4GB RAM, Nvidia GeForce 7xxx series grafische kaart of gelijkwaardig, en een webbrowser met LTE/4G netwerktoegang aanbevolen, evenals een toetsenbord of ander aanwijsapparaat om elektronische formulieren in te vullen. Aanbevolen vereisten: Duo Core-processor of hoger, 4GB RAM, Nvidia GeForce 10xxx-serie grafische kaart of gelijkwaardig, en een webbrowser met LTE/4G-netwerktoegang aanbevolen.

§3 Gebruiksvoorwaarden van de diensten

 1. Het aanmaken van een Gebruikersaccount op de Website is gratis.
 2. De Beheerder doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de Diensten die hij via de Website aanbiedt volledig bevredigend zijn voor de Gebruikers.
 3. Om ten volle van de Dienst te kunnen profiteren, moet u de Voorwaarden lezen en aanvaarden.
 4. Registratie van Gebruikers op de Website vindt plaats via de website met een Inlogformulier, door het invullen van hun gegevens (e-mailadres), het aanmaken van een wachtwoord waarmee een Account wordt beveiligd en het klikken op de knop ter bevestiging van de registratie, na voorafgaande aanvaarding van dit Reglement.
 5. Een overeenkomst over het verlenen van diensten waarvoor de Beheerder geen kosten in rekening brengt, wordt geacht te zijn gesloten wanneer de Gebruiker op de knop drukt (klikt) waarmee zijn/haar registratie op de Website wordt bevestigd.
 6. De Beheerder heeft het recht om de in paragraaf 5 beschreven overeenkomst met de Gebruiker te beëindigen met een opzegtermijn van 14 dagen. De Gebruiker wordt van de beëindiging op de hoogte gesteld door middel van een e-mail naar het bij de registratie opgegeven e-mailadres.
 7. Voor het aanmaken van een nieuwe account door een gebruiker wiens vorige account is verwijderd, is de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder vereist.
 8. Als u fouten ontdekt in de functionaliteit van de Website, hebt u het recht om de verwijdering ervan aan te vragen door contact met ons op te nemen via support@localo.com, afhankelijk van de aard en complexiteit van de fout.
 9. U kunt uw account bij de Dienst te allen tijde beëindigen, en de toegang tot de Dienst en uw account zal worden verleend tot het einde van de maandelijkse factureringsperiode.

§4 Abonnement

 1. Als gevolg van de aankoop van een abonnement op basis van de Prijslijst, kan de Gebruiker toegang krijgen tot extra functionaliteiten van de Website die in deze paragraaf en § 5 worden vermeld.
 2. U kunt, naar keuze, een verlengbaar abonnement kopen voor een periode van één maand of één jaar tegen de huidige tarieven die gelden volgens de Prijslijst.
 3. Om het abonnement te activeren en te gebruiken, is een door de betalingsoperator aanvaarde betaalkaart of een PayPal-rekening nodig. Om het abonnement te activeren moet de Gebruiker een betaalkaart toevoegen, het nummer, de vervaldatum en de CVV/CVC-code ervan opgeven en de voorwaarden van de betalingsoperator aanvaarden, of de betalingsprocedure via PayPal doorlopen,
 4. De Gebruiker koopt één abonnement voor één door hem binnen zijn Account toegevoegde Slot. De Gebruiker kan slechts één abonnement per Slot kopen. De Gebruiker kan meer dan één Slot aan een Account toevoegen en dus meer dan één abonnement kopen, dat dezelfde factureringsperiode zal omvatten en in de eerste maand zal het bedrag worden aangepast volgens wanneer de factureringsperiode voor het account valt overeenkomstig § 1 p.13 . De gebruiker kan te allen tijde een slot toevoegen of verwijderen, hetgeen gelijkstaat met het opzeggen van het abonnement. Het opzeggen van een abonnement voor een slot heeft geen invloed op de door de gebruiker geactiveerde abonnementen voor andere slots van de gebruiker. Wanneer een slot wordt verwijderd, blijft het actief tot het einde van de factureringsperiode. Het schrappen van bijkomende slots gebeurt onmiddellijk en het teveel betaalde wordt gecrediteerd.
 5. De verlening van de Diensten door de Beheerder gaat in het Slot door vanaf het moment dat u een abonnement aanschaft tot de beëindiging als gevolg van:
  - deactivering van het Abonnement door de Gebruiker,
  - gebrek aan geld op de betaalkaart van de Gebruiker en drie vergeefse pogingen om de kaart te belasten,
  - het verstrijken van de periode waarvoor het Abonnement is afgesloten in het geval van een enkelvoudig abonnement voor een periode van 12 maanden.
 6. Wanneer u uw abonnement voor een bepaalde sleuf deactiveert, hebt u toegang tot historische gegevens over die sleuf, maar die gegevens worden niet bijgewerkt totdat u uw abonnement opnieuw activeert. In het geval van een volledige verwijdering van een sleuf door de gebruiker uit zijn account, worden alle gegevens met betrekking tot die sleuf onherroepelijk verwijderd.
 7. Wanneer tijdens een Factureringsperiode een andere Slot wordt toegevoegd, zal de tweede en elke daaropvolgende BTW-factuur voor abonnementen voor die Slot op dezelfde datum worden gefactureerd en uitgegeven, samen met facturen voor al Uw andere abonnementen.
 8. Facturen worden verzonden naar het e-mailadres dat is gebruikt om de account aan te maken op app.localo.com van de betalingsprovider van Localo - Paddle based:
  🇬🇧 Paddle.com Market Limited: Judd House, 18-29 Mora Street, London, EC1V 8BT, United Kingdom
  🇮🇪 Paddle Payments Limited: Core B, Block 71, The Plaza, Park West, Dublin 12, Ierland
  🇺🇸 Paddle.com Inc: 3811 Ditmars Blvd, 1071, Astoria, NY 11105-1803, USA
 9. Binnen 30 dagen na de activeringsdatum van het eerste abonnement voor een bepaalde Slot, heeft de Gebruiker het recht om het abonnement zonder opgaaf van reden te annuleren. U dient dan contact op te nemen met de Beheerder via e-mail op: support@localo.com of via chat in de applicatie en kenbaar te maken dat u restitutie wenst voor het activeren van het abonnement. In dit geval zal de Beheerder het door de Gebruiker betaalde bedrag binnen 14 dagen vanaf de datum van annulering van het abonnement retourneren. De Beheerder geeft aan dat Gebruikers:
  - geen restitutie mogen aanvragen voor tweede en volgende aankopen van abonnementen voor hetzelfde Google Mijn Bedrijf-account,
  - niet meer dan in totaal drie restituties mogen aanvragen voor het opzeggen van abonnementen zonder reden.
 10. Indien het abonnement na de genoemde periode van 30 dagen wordt opgezegd, vindt geen terugbetaling plaats.
 11. Om een Slot af te melden, te deactiveren of te verwijderen, kan de Gebruiker een bericht sturen naar Localo: Pl. Solny 14/3, 50-062, Wroclaw, Polen, of naar het e-mailadres: support@localo.com, of de bovengenoemde handelingen uitvoeren binnen de relevante functionaliteit van de Dienst met behulp van de daarvoor bestemde knop.
 12. De Beheerder behoudt zich het recht voor discretionaire promotionele acties in te voeren met betrekking tot de voorwaarden en prijzen van de aangeboden abonnementen. De Beheerder informeert de gebruikers over de voorwaarden en termijnen van promotieacties op een door de Beheerder gekozen wijze, met name via het Account, op de Website of per e-mail.

§5 Functionaliteit van de dienst

 1. De analyseresultaten worden gepresenteerd als grafieken, rapporten, samenvattingen, enz.
 2. De meeste analyses gebeuren in real time, het verwerken kan enkele minuten duren. Sommige functionaliteiten, bijvoorbeeld: geschat siteverkeer of trefwoordvolume, komen uit een vooraf berekende database.
 3. De beheerder behoudt zich het recht voor de resultaten van niet in real time uitgevoerde analyses te presenteren.
 4. Via uw account hebt u toegang tot de resultaten van uw zoekopdrachten van de afgelopen drie maanden, hoewel de toegang beperkt kan zijn tot een kortere periode voor gebruikers met een gratis account.
 5. De Beheerder informeert dat de analyses en resultaten uitsluitend ter informatie worden gepresenteerd en dat de Dienst bedoeld is voor eigenaren van Google-bedrijfsprofielen die in staat zijn deze op de juiste manier te gebruiken. De analyses mogen niet worden gebruikt als richtlijnen of aanbevelingen, en het nemen van maatregelen op basis van de verkregen resultaten is geheel vrijwillig. De Beheerder kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de via de Website verkregen gegevens en de resultaten daarvan.
 6. Indien de Klant het wachtwoord dat hij/zij tijdens de registratie heeft opgegeven vergeet/verliest, heeft hij/zij de mogelijkheid gebruik te maken van de functie "Wachtwoord opnieuw instellen", die een bericht met een link om het wachtwoord opnieuw in te stellen genereert en naar het tijdens de registratie opgegeven e-mailadres stuurt.
 7. Elk Account wordt na registratie slechts aan één Gebruiker toegewezen en alleen deze Gebruiker is de eigenaar ervan. De Beheerder wijst erop dat het niet mogelijk is bestaande Gebruikersaccounts aan andere entiteiten toe te wijzen, over te dragen of anderszins over te dragen (doorverkopen). Dit geldt ook voor bestaande limieten op de Account. De Beheerder wijst er tevens op dat het niet mogelijk is hetzelfde Account door meerdere Gebruikers of door andere derden te laten delen.
 8. De exacte en huidige omvang van de functionaliteit van de Dienst en Diensten die de Beheerder via de Dienst aanbiedt, is beschikbaar op [https://localo.com/].

§6 Klachten

 1. Indien de Gebruiker, die een consument is in de zin van artikel 22, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek, van mening is dat de Beheerder zijn diensten niet overeenkomstig de vooraf overeengekomen regels verleent, kan hij een formele klacht indienen. In dat geval wordt de Gebruiker verzocht de Beheerder op de hoogte te stellen van alle vermeende schendingen, zodat de Beheerder zijn standpunt ter zake kan verduidelijken.
 2. Alle formele klachten moeten per post naar het volgende adres worden gestuurd: Pl. Solny 14/3, 50-062, Wrocław, Polen, of per e-mail naar support@localo.com.
 3. De klacht moet uw naam en achternaam bevatten, een correct e-mailadres, een beschrijving van de vermeende schendingen en uw eisen in verband daarmee. In geval van een klacht, gelieve de redenen voor de klacht en de nodige informatie voor de identificatie van de bestelling te vermelden.
 4. Indien wordt vastgesteld dat de klacht onvoldoende informatie bevat, zal de beheerder de gebruiker opnieuw om aanvullende gegevens verzoeken alvorens op de klacht te reageren.
 5. De Beheerder beantwoordt de klacht binnen 14 dagen (geldt niet voor klachten ingediend door Klanten die geen consument zijn). Het antwoord op de klacht wordt per e-mail verzonden, tenzij de Gebruiker verzoekt om verzending per post.
 6. Localo zal de klacht binnen 14 dagen in behandeling nemen en informeren over de wijze van afhandeling Indien de Beheerder niet binnen 14 dagen reageert, wordt de klacht als geldig beschouwd (geldt niet voor klachten ingediend door Gebruikers die geen consument zijn).
 7. Voor gebruikers die consument zijn in de zin van artikel 22 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, kan een klacht worden ingediend binnen 12 maanden vanaf de datum waarop de Gebruiker de toegang tot de Dienst heeft geactiveerd of vanaf de datum van levering van een factuur met een onjuiste berekening van het verschuldigde bedrag voor de levering en het gebruik van de Dienst. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen en Localo zal de Gebruiker hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

§7 Terugtrekking uit de overeenkomst

 1. De Gebruiker die tevens consument is in de zin van artikel 22, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964. (Staatsblad van 2017, punt 459), heeft het recht om de op afstand gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen 14 dagen vanaf de datum van sluiting van de overeenkomst betreffende de levering van diensten langs elektronische weg.
 2. Bovenstaande bepaling is niet van toepassing in de volgende gevallen de verlening van diensten waarbij de handelaar de dienst met uitdrukkelijke instemming van de consument heeft uitgevoerd, indien de consument vóór de uitvoering van de dienst is meegedeeld dat hij na de uitvoering door de handelaar het recht om de overeenkomst te herroepen zal verliezen, overeenkomsten betreffende de verlening van diensten waarbij de prijs of vergoeding afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich kunnen voordoen vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, dienstenovereenkomsten die betrekking hebben op artikelen die niet geprefabriceerd of volgens specificaties van de consument geproduceerd zijn of gebruikt worden om aan zijn eigen individuele behoeften te voldoen, dienstenovereenkomsten die betrekking hebben op artikelen die bederven of een korte houdbaarheid hebben, overeenkomsten betreffende het verlenen van diensten betreffende producten die worden geleverd in verzegelde verpakkingen die, zodra zij door de consument zijn geopend, om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden, specifieke overeenkomsten betreffende het verlenen van diensten betreffende producten die wegens hun aard na levering niet meer van andere producten kunnen worden gescheiden, overeenkomsten betreffende het verlenen van diensten betreffende alcoholhoudende dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de dienstenovereenkomst en die pas na 30 dagen kan worden geleverd en waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft, overeenkomsten waarbij de consument de handelaar uitdrukkelijk heeft verzocht dringende reparaties of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Indien de handelaar andere dan de door de consument gevraagde aanvullende diensten verleent of andere zaken levert dan vervangingsonderdelen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van reparaties of onderhoud, heeft de consument het recht de overeenkomst met betrekking tot deze aanvullende diensten of zaken te herroepen, dienstenovereenkomsten betreffende geluids- of beeldopnamen of software die in verzegelde verpakking worden geleverd, indien de verpakking na levering door de consument wordt geopend, kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten, op een openbare veiling gesloten overeenkomsten, overeenkomsten betreffende de terbeschikkingstelling van woonruimte anders dan voor woondoeleinden, vervoer van goederen, autoverhuurdiensten, cateringdiensten of diensten in verband met vrijetijdsbesteding, indien de overeenkomst voorziet in een bepaalde dag of periode van uitvoering, overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een duurzame drager wordt geleverd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en met diens erkenning dat hij zijn recht om de overeenkomst te herroepen heeft verloren (indien de consument heeft ingestemd met het begin van de uitvoering van de overeenkomst tijdens de herroepingstermijn en heeft erkend dat hij als gevolg daarvan zijn recht om de overeenkomst te herroepen zal verliezen (art. 38, lid 13, van de wet inzake consumentenrechten).
 3. Om de Overeenkomst te herroepen, moet u binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst een schriftelijke verklaring per post of e-mail afleggen, of uw gegevens van de Website verwijderen via de daarvoor bestemde knop (veld).
 4. De in deze voorwaarden opgenomen bepalingen betreffende het herroepingsrecht van de consument zijn ook van toepassing op een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar beroepsactiviteit, indien uit de inhoud van de overeenkomst blijkt dat deze voor die persoon geen professioneel karakter heeft, dat met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn/haar beroepsactiviteit. bedrijfsactiviteit, beschikbaar gesteld op basis van de bepalingen van het centraal register en informatie over bedrijfsactiviteiten.

§8 Auteursrechtelijke bescherming

 1. Alle foto's en andere materialen (inclusief teksten, grafieken, logotypes, enz.) die in de Dienst beschikbaar zijn, zijn eigendom van de Beheerder of zijn door de Beheerder gebruikt met toestemming van de derden die de auteursrechten erop bezitten.
 2. Het kopiëren van foto's en ander grafisch materiaal, alsmede het herdrukken van in de Dienst beschikbare teksten en de publicatie daarvan op het Internet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder of een derde, die recht heeft op de desbetreffende auteursrechten, is verboden.
 3. Het downloaden van grafisch materiaal van de Website en het gebruik ervan voor promotionele of commerciële doeleinden is eveneens verboden voor alle derden.
 4. Elk gebruik van bovengenoemd materiaal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder of een derde die houder is van de desbetreffende auteursrechten is onwettig en kan de basis vormen voor gerechtelijke stappen tegen de betrokken persoon.

§9 Uitsluiting van aansprakelijkheid

 1. De Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van de Gebruikers die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden of voor het niet nakomen door de Gebruikers van hun wettelijke verplichtingen overeenkomstig dwingende wettelijke bepalingen.
 2. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker geen volledige, correcte en actuele gegevens verstrekt.
 3. De beheerder is niet aansprakelijk voor misbruik van de gegevens die zijn verkregen via door de gebruiker of derden ingediende zoekopdrachten. De verstrekte analyses zijn specialistische gegevens en bedoeld voor professionals. Onjuist gebruik van deze gegevens kan tot ongewenste resultaten leiden.
 4. De Beheerder is niet aansprakelijk voor door de Gebruikers geleden schade als gevolg van overmacht, overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de Poolse wet.

§10 Bescherming van persoonsgegevens

 1. Localo informeert je dat de gedetailleerde voorwaarden van het gegevensbeschermingsbeleid zijn opgenomen in het Privacybeleid dat beschikbaar is op de pagina Privacybeleid.
 2. De bepalingen van de wet van 10 mei 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens in verband met het langs elektronische weg verrichten van diensten zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens, tenzij de bepalingen van de wet van 18 juli 2002 betreffende het langs elektronische weg verrichten van diensten anders bepalen. De bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening) zijn eveneens van toepassing. inzake gegevensbescherming), hierna te noemen (ook de EU-verordening).
 3. De beheerder mag de volgende persoonlijke gebruikersgegevens verwerken die onder meer nodig zijn voor het aangaan, vormgeven, wijzigen of beëindigen van rechtsbetrekkingen: Naam en voornamen van de Gebruiker; Login en wachtwoord op het Systeem, IP-adres; Correspondentieadres, indien de besteller een bedrijf vertegenwoordigt en een factuur wil ontvangen, aanvullend de naam en de zetel van het bedrijf en zijn fiscaal identificatienummer; De elektronische adressen van de Gebruiker.
 4. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Localo.
 5. U stemt ermee in dat Localo uw persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de Overeenkomst en het afhandelen van de annulerings- en klachtenprocedure. Tegelijkertijd wijst Localo erop dat, in overeenstemming met de EU-Verordening, een afzonderlijke toestemming voor gegevensverwerking niet vereist is indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een van de doeleinden te bereiken die in de hierboven genoemde EU-Verordening zijn aangegeven, d.w.z. in het geval van de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of op verzoek van de betrokkene, de activiteiten die noodzakelijk zijn voor het sluiten van de overeenkomst.
 6. U stemt ook in met de verwerking en overdracht van uw persoonsgegevens aan entiteiten die samenwerken met Localo ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst / het leveren van de Diensten.
 7. Iedere persoon heeft het recht op toegang tot zijn gegevens en op correctie daarvan, alsmede op controle van de verwerking van zijn gegevens. De Gebruiker heeft het recht de stopzetting van de verwerking van de door hem verstrekte gegevens te vragen door ze uit de database te verwijderen, maar in dat geval kan verdere uitvoering van de Overeenkomst / Dienst onmogelijk blijken en kan de Verkoper de verkoop aan de Klant staken.
 8. Voor het uitvoeren van contracten of andere rechtshandelingen met de Gebruiker kan Localo andere gegevens verwerken die noodzakelijk zijn vanwege de aard van de geleverde dienst of de wijze van afhandeling daarvan.
 9. Het verstrekken van persoonsgegevens in het aanmeldingsformulier en het bestelformulier is vrijwillig, maar noodzakelijk om de Overeenkomst te sluiten en uit te voeren / Diensten te verlenen. Het niet verstrekken van de gegevens leidt tot annulering van de bestelling.
 10. De persoonsgegevens die de Gebruiker bij het plaatsen van een bestelling verstrekt, worden door Localo primair verwerkt ten behoeve van een goede uitvoering van de Overeenkomsten en worden niet aan derden verstrekt, tenzij er omstandigheden zijn die Localo daartoe op grond van de wet verplichten of machtigen.
 11. De persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen ook worden doorgegeven aan entiteiten die activiteiten uitvoeren die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomsten.
 12. De Gebruiker is verplicht om zijn/haar persoonsgegevens die hij/zij aan Localo heeft verstrekt in verband met de levering van Diensten via de Website bij te werken.
 13. De gebruiker kan er alleen voor eigen rekening mee instemmen om commerciële, promotionele en marketinginformatie te ontvangen door middel van elektronische communicatie, in het bijzonder e-mail, in overeenstemming met de wet op de elektronische dienstverlening. In dat geval kunnen de persoonsgegevens van de gebruiker ook door Localo worden verwerkt voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en onderzoek naar gedrag en voorkeuren met als doel de kwaliteit van de dienstverlening van Localo te verbeteren, waarbij ook de door de gebruiker gegeven toestemming in aanmerking wordt genomen.
 14. Localo verwerkt de persoonsgegevens van de Opdrachtgever voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, inhoudelijke vorming, wijziging, beëindiging en goede uitvoering van de Overeenkomsten.
 15. Door het accepteren van de relevante clausules in het bestel/aanmeldformulier, gaat de Gebruiker akkoord met: (1) de verwerking van gegevens voor doeleinden die verband houden met de dienstverlening van de Gebruiker en de levering van diensten door Localo, (2) optioneel ook het sturen van informatie over producten op https://localo.com/ en hun functionaliteiten naar het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres.
 16. In overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 10 mei 2018 (Staatsblad 2018, punt 1000), en op basis van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming), waarborgen wij de bescherming van alle persoonsgegevens die worden verkregen als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten en de uitvoering van uw bestellingen op onze Website.
 17. In de gevallen en onder de voorwaarden bepaald in de toepasselijke wetgeving, heeft de Gebruiker het recht om aanvulling, bijwerking, rectificatie van de persoonsgegevens, tijdelijke of definitieve opschorting van de verwerking ervan of verwijdering van de gegevens te eisen indien deze onvolledig, verouderd, onwaar of in strijd met de wet zijn verzameld, of niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, en heeft hij tevens het recht om een schriftelijk verzoek in te dienen om de verwerking ervan te staken.

§ 11 Wettelijk herroepingsrecht

 1. Indien de Gebruiker een Consument is, heeft hij/zij het recht de Overeenkomst / het Abonnement voor Diensten zonder opgave van redenen te herroepen binnen 14 dagen na de datum waarop de Consument of, in geval van meerdere producten die onder één bestelling vallen maar afzonderlijk worden geleverd, na het verstrijken van 14 dagen vanaf wanneer de Consument of een door hem/haar aangewezen derde (niet zijnde de vervoerder) daadwerkelijk in het bezit komt van de laatste van de producten onder § 7.2.13 van dit Reglement.
 2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, informeert de Consument Localo door een e-mail te sturen naar support@localo.com of door gebruik te maken van het onderstaande herroepingsformulier.
 3. Klik hier om het terugtrekkingsformulier te downloaden.
 4. Het opgeven van redenen voor herroeping is niet vereist als de consument een verklaring van herroeping elektronisch via het modelformulier voor herroeping of via e-mail verstuurt; wij sturen deze consument een ontvangstbevestiging van de verklaring van herroeping op een duurzame gegevensdrager (pdf).
 5. De consument heeft niet het recht de overeenkomst te herroepen indien deze betrekking heeft op de levering van een van de volgende producten: i. Op de individuele behoeften van de klant afgestemde producten; ii. Geluids- of beeldopnamen of computerprogramma's geleverd in een verzegelde verpakking, indien de verpakking na levering is geopend; iii. Goederen in een verzegelde verpakking die na opening om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden teruggezonden, indien de verpakking na levering is geopend.
 6. In het geval van een wettelijke herroeping door de consument zullen wij alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief verzendkosten, terugbetalen via dezelfde betaalwijze die de consument bij de betaling van het product heeft gekozen, tenzij de consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere wijze van terugbetaling die geen extra kosten voor de consument met zich meebrengt.
 7. In het geval van een wettelijke herroeping van de overeenkomst en de keuze voor een van de door ons aangeboden terugbetalingsmethoden, vindt terugbetaling plaats zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop Localo op de hoogte is gesteld van de herroeping van de overeenkomst.
 8. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de consument vóór het einde van de herroepingstermijn een mededeling verzendt betreffende de uitoefening van zijn herroepingsrecht.
 9. In geval van herroeping van de Overeenkomst zal Localo alle ontvangen betalingen, inclusief de kosten van levering van het goed (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit de door de Opdrachtgever gekozen andere leveringswijze dan de door de Verkoper aangeboden goedkoopste gewone leveringswijze), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de datum waarop de Verkoper op de hoogte is gesteld van het besluit van de Opdrachtgever om gebruik te maken van het herroepingsrecht van de Koopovereenkomst, aan de Consument terugbetalen, behoudens §7.2 van dit Reglement.

§12 Slotbepalingen

 1. De Beheerder behoudt zich het recht voor om beperkingen in de bruikbaarheid van de Dienst in te voeren als gevolg van technische problemen, onderhoudswerkzaamheden of de uitvoering van updates. Tegelijkertijd is de Beheerder verplicht de bovengenoemde technische onderbrekingen te beperken tot de nachtelijke uren en deze zo kort mogelijk te houden.
 2. De Beheerder behoudt zich het recht voor wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden aan te brengen, alsmede de omvang van de geleverde diensten uit te breiden of te beperken. De Gebruiker zal van dergelijke wijzigingen op de hoogte worden gesteld via een e-mail naar het e-mailadres dat bij de registratie in de Dienst is opgegeven.
 3. De wijzigingen zullen niet eerder dan 7 dagen na kennisgeving aan de Gebruiker worden ingevoerd, en de wijzigingen van het Reglement zullen niet tot doel hebben de rechten te wijzigen die de Gebruikers vóór de invoering ervan hebben verworven.
 4. De bepalingen van dit reglement hebben niet tot doel de rechten van de gebruiker die consument is in de zin van de wet van 23 april 1964 Burgerlijk Wetboek, nl. (Staatsblad van 2020, punt 1740) , van toepassing overeenkomstig dwingende wetsbepalingen. Indien een van de bepalingen van deze Voorwaarden strijdig is met voornoemde wetsbepalingen, hebben de wetsbepalingen voorrang.
 5. Voor geschillen tussen de Beheerder en een Gebruiker die geen consument is, is de bevoegde rechtbank de rechtbank met jurisdictie over het vestigingsadres van de Beheerder.
 6. In aangelegenheden die niet onder deze Voorwaarden vallen, zijn de relevante bepalingen van het Poolse recht van toepassing, met name de wet van 23 april 1964 Burgerlijk Wetboek, nl. (Staatsblad van 2020, punt 1740) en alle andere toepasselijke wetten.
 7. De Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Polen. De Voorwaarden zullen echter in geen geval de dwingende consumentenrechten beperken die u volgens de wetten van uw land van verblijf kunt hebben.
 8. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, wordt het conflict beslecht door een bevoegde rechter volgens de bepalingen van de Poolse wet voor de gebruiker die tevens consument is, overeenkomstig artikel 22, lid 1, van de wet van 23 april 1964 op het burgerlijk wetboek van 16 september 2020. (Staatsblad van 2020, punt 1740) . Alle geschillen die voortvloeien uit de door de Beheerder verleende diensten, alsmede alle mogelijke geschillen die daaruit kunnen voortvloeien, worden beheerst door het Poolse recht en de rechtbank die bevoegd is om deze te beslechten is de Poolse rechtbank, tenzij het toepasselijke recht van een lidstaat van de Europese Unie of een ander grondgebied anders bepaalt.1. Bij elke gekochte Dienst wordt een aankoopbewijs gevoegd.
 9. Localo behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. In dat geval worden de nieuwe Voorwaarden gepubliceerd op de website en worden alle Gebruikers 7 (zeven) dagen voordat de wijzigingen van kracht worden, geïnformeerd over de inhoud van de wijzigingen.
 10. Het is de Gebruikers verboden onwettige inhoud te verstrekken, in het bijzonder inhoud die op enigerlei wijze de toepasselijke wetgeving schendt, aanzet tot raciale, etnische of religieuze haat, pornografische inhoud bevat, fascisme, nazisme of communisme prijst, geweld propageert, religieuze gevoelens kwetst, de rechten van anderen schendt, enz.
 11. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor elke schending van de toepasselijke wetgeving of schade veroorzaakt door zijn/haar handelingen op de Website, in het bijzonder voor het verstrekken van illegale of valse informatie, het schenden van persoonlijke rechten of auteursrechten en aanverwante rechten, alsook voor het onthullen van handelsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie.
 12. Localo neemt technische en organisatorische maatregelen die passen bij de mate van veiligheidsrisico van de geleverde Diensten, in het bijzonder maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden de persoonsgegevens van Deelnemers kunnen verkrijgen en wijzigen die beschikbaar zijn gesteld in verband met de levering van de Diensten door de Website. Localo wijst er echter op dat het gebruik van de langs elektronische weg aangeboden Diensten risico's met zich mee kan brengen. Mogelijke risico's die hiermee gepaard gaan, evenals de technische maatregelen die Gebruikers ter beschikking staan om deze risico's te minimaliseren, zijn beschreven in de Informatie over specifieke risico's die gepaard gaan met het gebruik door Gebruikers van langs elektronische weg aangeboden diensten, die als Bijlage Nr. 1 bij dit Reglement is gevoegd.
 13. Dit reglement is van kracht vanaf 25.11.2021.

Bijlage 1.

Informatie over de specifieke risico's verbonden aan het gebruik door Gebruikers van de diensten die Localo elektronisch aanbiedt

In het kader van de uitvoering van de verplichting krachtens artikel 6, lid 1, van de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten (Staatsblad nr. 144, punt 1204, zoals gewijzigd), informeert Localo over de specifieke risico's die verbonden zijn aan het gebruik van elektronische diensten door gebruikers.

Localo verklaart dat het de nodige maatregelen neemt om zijn infrastructuur te beschermen tegen ongeoorloofde handelingen van derden, dus de hieronder genoemde risico's kunnen alleen potentieel optreden, maar moeten in gedachten worden gehouden bij het gebruik van de elektronisch aangeboden diensten.

De belangrijkste risico's van internetgebruik zijn:

- Malware, dat wil zeggen verschillende soorten toepassingen of scripts die schadelijke, criminele of schadelijke effecten hebben op het computersysteem van de Gebruiker, zoals virussen, trojans (Trojaanse paarden), keyloggers, dialers;

- spyware, dat zijn volgprogramma's die informatie over u verzamelen en deze - meestal zonder uw medeweten of toestemming - naar de auteur van het programma sturen;

- Spam, of ongevraagde en ongewenste e-mails die tegelijkertijd naar meerdere ontvangers worden gestuurd, vaak met reclame-inhoud;

- Phishing voor gevoelige persoonlijke informatie (bv. wachtwoorden) door zich voor te doen als een betrouwbare persoon of instelling (phishing);

- inbreken in het datacommunicatiesysteem van een gebruiker met behulp van onder meer hacking tools zoals exploits en rootkits.

Om deze bedreigingen te voorkomen, moeten gebruikers hun computers en andere elektronische apparaten waarmee ze verbinding maken met het internet uitrusten met antivirussoftware. Dergelijke programma's moeten voortdurend worden bijgewerkt.

Bescherming tegen risico's in verband met het gebruik van elektronische diensten door gebruikers wordt ook geboden door:

- actieve firewall,

- software update,

- het niet openen van e-mailbijlagen van onbekende oorsprong,

- Het lezen van toepassingsinstallatievensters en hun licenties,

- regelmatig uitgebreid scannen van het systeem met anti-virus en anti-malware software; - versleuteling van de gegevensoverdracht,

- installatie van preventieve programma's (inbraakdetectie en -preventie); - gebruik van originele systemen en toepassingen uit legale bron.